Pravila o uvjetima prodaje

Početna » Pravila o uvjetima prodaje

I OPĆE ODREDBE

Član 1.

Pravila o uvjetima prodaje Kristala d.o.o. Vitez (u daljem tekstu Prodavatelj) sadrže standardne uvjete poslovanja sa pravnim i fizičkim osobama ( u daljem tekstu Kupci), a koji se odnose na uvjete, način prodaje i isporuke roba i usluga iz prodajno/proizvodnog asortimana prodavatelja.

Član 2.

Pravila o uvjetima prodaje su sastavni dio svih ponuda i ugovora koji se zaključuju između prodavatelja i kupca, neovisno o formi u kojoj je zaključen ugovor (pisano, elektronski, telefonski, usmeno ili preko predstavnika).

Uvjeti su važeći za sve naloge, isporuke i ostale usluge, uključujući i savjetodavne usluge, a vrijede i onda kada nisu izričito napomenuti pri zaključivanju poslovnih odnosa.

Pravila o uvjetima prodaje se ne primjenjuju za kupca u slučaju da je isto drugačije definirano u posebnom ugovoru između prodavatelja i kupca.

II FORMA UGOVORA

Član 3.

Kad je Kupac pravna osoba i ako je plaćanje uz odgodu, ugovor se sačinjava u pismenoj formi. Ako se ugovor ne zaključuje, poslovni odnos se sklapa u momentu pismene potvrde ponude, predračuna i/ili narudžbe Kupca, koja se dostavlja Prodavatelju, uključujući poštivanje vremenske validnosti ponude/predračuna.

Izmjena ili otkazivanje narudžbe ne oslobađa Kupca od nastalih troškova storniranja naloga (iznos ovisi o visini nastalih troškova).

III CIJENA I PLAĆANJE

Član 4.

Za sve kupce važe jedinstvene cijene formirane u skladu s Pravilnikom o formiranju cijena. Sve cijene izražene su u konvertibilnim markama (KM), a uključuju zakonski obvezan PDV, koji je uvijek zasebno iskazan. Izuzetno, ugovorne strane mogu zaključenim ugovorom utvrditi drugačije cijene, dodatne pogodnosti, rabate i druge uvjete prodaje. Izuzetno, ugovorne strane mogu zaključenim ugovorom utvrditi drugačije cijene, dodatne pogodnosti, rabate i druge uvjete prodaje.

Član 5.

Kupci plaćanje mogu vršiti putem žiro računa, gotovinom ili na drugi način određen ugovorom stranaka.

Član 6.

Ako nije drugačije izričito ugovoreno, sve narudžbe se plaćaju u 100% avansu, po potvrdi naloga (ponude/predračuna).

Za naloge za koje prodavatelj vrši montažu, kupac je u obvezi platiti minimalno avans u iznosu od 70% ili vrijednost proizvoda te ostatak naloga (ugradnju) platiti pred ili odmah po završetku montaže.

Član 7.

Rok za plaćanje počinje teći sa danom izdavanja fakture.

IV ROKOVI IZRADE

Član 8.

Rokovi izrade na potvrdi narudžbe(ponude/predračuna) su neobvezujući, tj. to su informativni termini i podložni su izmjeni uslijed potvrde narudžbe nakon 24 sata.

Ukoliko postoje nedefinirani tehnički detalji narudžbe, kašnjenja u plaćanju, nemogućnosti nabavke potrebnog repromaterijala, više sile i sl. prodavatelj ima pravo promijeniti rok izrade, kao što i kupac ima pravo odustati od naloga ukoliko se informativni termin izrade značajno mijenja, bez prava na potraživanja bilo kakvih naknada.

Član 9.

U slučaju kada kupac preuzima robu na skladištu prodavatelja u obvezi je preuzeti urađeni nalog najkasnije u roku od 10 dana od završetka izrade, u protivnom se roba skladišti uz odgovornost kupca, te za sva eventualna oštećenja prodavatelj ne snosi odgovornost.

Ukoliko se roba ne preuzme u roku od 30 dana, kupcu se ispostavlja račun kojim se smatra da je preuzeo robu i u obvezi je plaćanja iste.

Kupac može i naknadno ugovoriti prijevoz robe kako bi se izbjeglo skladištenje robe na duži period.

V  PAKOVANJE

Član 10.

Kupac može zatražiti posebno pakovanje robe uz nadoplatu prema cjeniku usluge pakiranja kao što su pakovanje u drvene sanduke, „A“ nosače, na euro paleti i pakovanje za pomorski transport.

U pravilu, prodavatelj isporučuje robu specijalnim vozilima  za prijevoz stakla te na metalnim nosačima koji se u posebnim slučajevima mogu ostaviti kod kupca, u slučaju da se radi o montaži, nemogućnosti istovara i daljnjeg transporta.

Metalni nosači ostaju u vlasništvu prodavatelja  i kupac je obvezan izvršiti povrat metalnih nosača, najkasnije u roku 30 kalendarskih dana.

U slučaju probijanja roka za povrat, prodavatelj će fakturirati kupcu metalni nosač čija prosječna vrijednost iznosi 1.500,00 KM, dok stvarne cijene ovise o veličini nosača  i iste će biti fakturirane kupcu. Kupac je dužan obavijestiti prodavatelja u danom roku o eventualnom gubitku ili oštećenju nosača.

U slučaju da kupac nema mogućnosti izvršiti povrat metalnih nosača uslijed nedostatka odgovarajućeg transporta, prodavatelj će bez naknade preuzeti nosače, ali samo unutar područja BiH, dok za područje van BiH preuzimanje metalnih nosača može biti naplaćeno izvan zadanog roka za povrat nosača.

VI    ISTOVAR I SKLADIŠTENJE

Član 11.

Kupac je dužan pri najavi dolaska robe osigurati nesmetan pristup mjestu istovara, osigurati radnu snagu za istovar, kao i pomoćna sredstva potrebna za istovar (paletar, kran, teretni lift) i pribaviti eventualne dozvole za pristup teretnim vozilima.

U trenutku isporuke  na odredište, kupac je dužan istovariti robu s metalnih nosača i iste vratiti po vozaču, ukoliko drukčije nije ugovoreno.

Član 12.

Nakon istovara robe kupac je dužan provjeriti jesu li sva stakla uredno isporučena, a potom potpisati odgovarajući dokument da su uredno dovezena.

Kod privremenog skladištenja na gradilištu ili drugim mjestima, glavni prioritet jeste zaštita stakla od izravnog sunčevog zračenja.

Ukoliko kupac nema na raspolaganju zatvoren prostor za skladištenje, potrebno je stakla prekriti neprozirnom folijom kaako bi se zaštitila od izravnog sunčevog svjetla.

Član 13.

Ukoliko se staklo isporučuje na metalnim nosačima i tako ostaje kod kupca, nakon što se staklo uspješno isporuči i skladišti, potrebno ga je popustiti na mjestima gdje je vezano, zbog mogućeg toplinskog širenja i pucanja stakla.

Proizvodi u svakom trenutku moraju biti uskladišteni  u odgovarajućim uvjetima i bez doticaja sa vanjskim vremenskim utjecajima. Važan sigurnosni aspekt predstavlja pravokutno pozicioniranje  stakla pri skladištenju.

Kod A ili L nosača stakla su uvijek pravokutno pozicionirana i sve plohe stakla su pod jednakim opterećenjem.

Član 14.

Ukoliko se staklo nije skladištilo prema uputama, Prodavatelj neće preuzeti odgovornost za eventualna naknadna oštećenja i nastalu štetu.

VII      KVALITET PROIZVODA I GARANCIJA

Član 15.

Rizike od loma i oštećenja proizvoda u slučaju prijevoza, istovara i montaže snosi kupac od trenutka preuzimanja robe.

Kod spomenute, a ugovorene usluge sa prodavateljem u slučaju prijevoza i montaže, rizik od loma i oštećenja proizvoda snosi prodavatelj do trenutka ispunjenja usluge, zbog čega je kupac dužan provjeriti ispravnost proizvoda pri preuzimanju.

Član 16.

Prodavatelj garantira da je isporučena roba bez nedostataka, posebice nedostataka koji se tiču smjernica i standarda u staklarstvu.

Odstupanje u dimenzijama, sadržaju, debljini, težini i tonovima boje koje su u okviru standardnih tolerancija ne mogu biti predmet reklamacije kupca.

Za štete uzrokovane neodgovarajućom ili nepravilnom upotrebom, pogrešnom montažom, preinake ili popravke, pogrešno rukovanje ili redovito trošenje te neusklađenosti sa važećim standardima, posebice sa standardima u staklarstvu, prodavatelj ne preuzima odgovornost.

Član 17.

Reklamacije na proizvod prodavatelja  kupac može podnijeti kod preuzimanja proizvoda ili najkasnije u roku 48 sati od datuma otpreme i montaže robe.

U tom slučaju, reklamacija se prima prije daljnje obrade, ugradnje ili bilo kakvog korištenja od strane kupca.

Član 18.

U slučaju opravdane reklamacije prodavatelj ima pravo predložiti zamjenu, popravak ili povrat novca.

Reklamirani proizvodi se dostavljaju kupcu bez posebne naknade, s tim da prodavatelj ne prihvata troškove koji su dodatno nastali kao što su troškovi montaže, troškovi mehanizacije za montažu, jer je kupac u obvezi pregledati proizvod prije daljnje primjene.

Ukoliko se reklamacija rješava na način da se proizvod ponovno izrađuje i čije rješenje znatno poskupljuje ponovnu izradu  u odnosu na prethodnu isporuku, a isto nije definirano sa kupcem, kupac je dužan platiti razliku vrijednosti.

Prodavatelj ne odgovara za nastale štete pri montaži od strane kupca ili trećih osoba, te ovakve reklamacije neće ni uzeti u razmatranje.

Kondenzacija na vanjskim površinama izo stakla se ne prihvaća (prema standardu EN 1279), osim ukoliko dođe do rošenja u međuprostoru u garantnom roku od 5 godina.

VIII    POSEBNI ZAHTJEVI

Član 19.

Kupac je dužan prenijeti sve posebne zahtjeve kao što je izloženost proizvoda visokim temperaturama, statičkih ili dinamičkih opterećenja.

Nenormalna opterećenja moraju biti detaljno opisana u zahtjevu za ponudu, kako bi se poduzele posebne mjere za ispravnu konfiguraciju proizvoda, u suprotnom prodavatelj ne preuzima odgovornost za nastale nedostatke i eventualne štete.

IX  PRAVO NA VLASNIŠTVO

Član 20.

Vlasništvo nad isporučenom robom prodavatelj zadržava sve do potpunog ispunjenja svih prava koja mu pripadaju i koja će još nastati iz poslovne veze.

Isporučena, odnosno preuzeta roba ostaje vlasništvo prodavatelja do potpune isplate kupovne cijene.

X ZAVRŠNE ODREDBE

Član 21.

Sva pitanja koja nisu regulirana Pravilima o uvjetima prodaje, reguliraju se ugovorom stranaka i zakonom koji regulira predmetna pitanja.

Član 22.

Pravila o uvjetima prodaje će se objaviti na način dostupan Kupcu u sjedištu Prodavca i na internet stranici Prodavca – www.kristal.eu. (Pravila_o_uvjetima_prodaje.pdf)

Član 23.

U slučaju spora u vezi tumačenja, primjene, pravdanja, trajanja, pravovaljanosti ili posljedica Pravila o uvjetima prodaje ugovorne strane će pokušati spor riješiti sporazumnim putem.

U suprotnom, nadležan je Općinski sud u Travniku.

Član 24.

Pravila o uvjetima prodaje stupaju na snagu i primjenjuju se danom donošenja, a njihovim stupanjem na snagu prestaju da važe ranije donešeni Opći uslovi poslovanja br. 151/14 od 06.11.2014. godine.